Conor Maynard - Not Over You

I heard you're sleepin' with somebody new
I hope he leaves you, hope he cheats on you
'Cause I'll be right there to hold you when you cry
I hope yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.