Josh Wantie - Never Let Me Go

Time is running out, the seconds waste away
Tryna work it out, I'm stuck in yesterday
Wanna shake this doubt but it's so hard to break
And you're to b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.