Shy Glizzy - Live Up To The Hype

Uh! (BNYX)
Young Jefe, homes
Yah

Grab that pistol tight, same shit different night
These streets'll take your life, yeah, that's what we livin' ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.