Serpentwithfeet - Cherubim

I get to be devoted to him
I'm like his cherubim
Cherubim

I get to devote my life to him
I get to sing like the cherubim
I get to devote my lif...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.