Serpentwithfeet - Wrong Tree

Wrong tree

When his limbs hung to the floor
Thought he was inviting me to love him more
But he broke my heart and said
Sing, choir

"You're cl...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.