21 Savage - Who Run It

Straight up
21

.223 Diamondback with the drum, nigga (straight up)
Choppa like to crush a lot, Big Pun nigga (straight up)
I've been taking mone...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.