Michael W. Smith - Surrounded (Fight My Battles)

The word says
"For the spirit of heaviness
Put on the garment of praise"
That's how we fight our battles

This is how I fight my battles
This is...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.