Marc E. Bassy - Change The Game

Money, weed, and liquor
That ain't gon' change us now
Time to deliver
Is what it is right now
Time if you're moving on
I'ma get the crib right no...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.