Chris Stapleton - Feel So Bad

Don't you know I feel so bad
Feel like a ballgame on a rainy day
Yes I do, yall

Don't you know I feel so bad
Lord like a ballgame on a rainy day...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.