Rapsody - Ridin'

Ridin'
Tryna survive it
Liquor so dark (dark)
And the club so lit (lit)
And my mind so gone (gone)
And my soul so sick (sick)

Went searching f...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.