Justin Quiles - La Fruta Prohibida

No no no no no no no
No no, no no no

Él le pregunta para donde va
Ella contesta, no tardo en llegar
Luego me envía la dirección del lugar
M...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.