Rod Stewart - In a Broken Dream

Every day I spend my time
Drinkin' wine, feelin' fine
Waitin' here to find the sign
That I can understand yes I am

In the days between the hours
Ivor...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.