Trae Tha Truth - I Don't Give a Fuck

Yeah
I'm back on my shit, nigga

Keep playing with me
I'm in this bitch, and can no one fuck with me
I hear the talk, but you ain't talking with me
Ke...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.