Young Money - You Already Know

Young Money
Ain't nobody better, I ain't gotta tell ya, I can show you better but why (why)
Ain't nobody better, I ain't gotta tell ya, I can show you...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.