Baauer - Dum Dum

Coke, dope, crack, smack, weed, E's and CD's
They got it all for cheap

You should call me the best!

Damn son! Where'd ya find this?

Okay!
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.