Rico Nasty - Big Titties

Rico
Yeah, yeah, yeah
Bitch
Uh (woah, Kenny)

Yeah, your ass fat, but you a whack attack (leaches)
See the money, you can't wait to latch (scree...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.