Justin Bieber - Eenie Meenie

Eenie meenie miney mo
Catch a bad chick by her toe
If she holla (if, if, if, she hollas) let her go

She's indecisive
She can't decide
She keeps...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.