Drake - Fed Up

D-J Khaled (D-J Khaled)
Ooh
The streets is fed up (who else nigga?)
We fed up (we the best)
The runners, Usher talk to 'em

It was all a dream y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.