Trae Tha Truth - Try Me

I'm on molly, I'm on fucking molly
I'm on molly, I'm on motherfucking molly
3 Hoes, let's have a trolly, have a fucking trolly
I want have a trolly, h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.