Blue Ivy Carter - BROWN SKIN GIRL

Brown skin girl
Your skin just like pearls
The best thing in the world
Never trade you for anybody else
Singin' brown skin girl
Your skin just li...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.