Beyonce - Lift Every Voice And Sing (Blue's Version)

Let our rejoicing rise
High as the list'ning skies
Let us march on
'Til victory is won

Yay (woo!)
Beautiful job BaBa
You sound so pretty
I w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.