Future - Same Accord

Pull up, cash
Yeah (yeah, yeah, yeah)
(Dope, dope, yeah, yeah, yeah) either way, same difference

I been possessed on this all
I got my side bitc...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.