Mike Posner - Look What I've Become

(Dwilly, I'm scared)

Walked across Ohio, took me fifty days
I talked to the stars, they were happy that I came
Somedays, I'm a genius, others, I'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.