Ed Sheeran - Take Me Back to London

Jet-plane headed up to the sky
Spread wings in the clouds, gettin' high
We ain't hit a rave in a while
So take me back to London

Yo (woo)
I do ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.