Conor Maynard - Hate How Much I Love You

I crashed my car the other day
Too busy thinking 'bout your face
Even though I just saw you yesterday
Yeah, it's a hazard to my health
I don't do ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.