The Game - West Side

Step off the porch, rag hangin', West Side, that's what we bangin'
Crucifix swingin' off my t-shirt, twistin' my fingers
Impala Off-White, ski mask ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.