Dave East - Bad Boy On Death Row

I welcome y'all to greatness
You now witnessing a legend
Real nigga shit

Uh, I've seen it all from a crackhead living room
Never get in tune wit...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.