Wale - All my love

Oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, hm

(All my love is for you) all my love is for you
(Whatever you want, I would do)
Whatever you want, I will do for yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.