Migos - Stripper Bowl

Bring the whips out for the Super Bowl (skrrt)
500 racks for the Stripper Bowl
The money on the floor, better get it, hoe (get it)
Anything goes wi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.