Udo Lindenberg - Americans in Europe

Americans in Europe
Americans in Europe

Sie kommen aus New York
Oder auch aus Miami
Sie kommen mit Geigerzähler
Denn man weiß ja nie
Sie komme...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.