Udo Lindenberg - Sie ist 40

Morgens zum Frühstück kommt ihr Mann mit dem Spruch
„Ich hab' dich lieb, doch wo ist meine Zeitung?“
Er glotzt da rein, und ihr fällt auch nichts me...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.