Justin Quiles - Impulsivo

(De poco hablar
Quiero que seamos amigos)
Yeah yeah yeah yeah
No, no, no

No sé si te caigo mal o te caigo bien (Ay, no, no, no; no, no, no)
Si ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.