Dj Khaled - Wish Wish

(Tay Keith, fuck these niggas up)
Cardi, Cardi bops
Cardi, Cardi sendin' shots
We The Best music
Cardi, from the block
Cardi, with the Glock
Car...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.