Lewis Capaldi - Hollywood

Out of focus
Didn't take a second to notice
Now we're separated by oceans, vast
Couldn't make this last

I wish I'd have stayed
'Cause love can ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.