Lewis Capaldi - Don't Get Me Wrong

Pray silence, I'm begging
Too tired to tell you I ain't coming home
Stop for a second
Guess I got caught up in leading you on
But I ain't responsi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.