SZA - Time Travel Undone

I'm tired of time travel, I
Rather stay here with my
Thoughts, wish they'd stay
Nah, nah, nah, nah-nah, no
Misunderstood, I'm
Miseducated, umm
Y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.