ScHoolboy Q - Neva CHange

Hoes ain't callin'
The cocaine rock
World keep spinnin'
The block stay hot
The block stay hot
The block stay hot
World keep spinnin'

Thank Go...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.