Anna Oxa - Eclissi Totale

Dio non c'era più
O non gli andava di guardare giù
Moriva un'altra stella
Noi come robot, dolori pochi
Sogni neanche un po'
Ci tenevamo a galla...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.