Lewis Capaldi - Hold Me While You Wait

I'm waitin' up, savin' all my precious time
Losin' light, I'm missin' my same old us
Before we learned our truth too late
Resigned to fate, fadin' ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.