Rico Nasty - Sandy

Rico
Kenny!

High off acid!
Fly like Aladdin
On the red carpet
Dressed in high fashion
Rico, "How you doing?" Bitch I'm outstanding
You cou...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.