Zoey Dollaz - Post & Delete

Woah
Woah, lit

I've been drinkin' so much Champagne (wow)
Sippin', swervin' in a Wraith (yeah)
She act like I'm her Chauffeur (yeah)
She want a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.