Saweetie - Emotional

Talk, talk to me
Break it down, break it down for a chick with some money, yeah (Uh)

She gon' break it down for the Huncho (Huncho)
Brr, brr, one...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.