Quavo - Can't Get Enough

Dem blue strip hunnids, I can't get enough (Dem blue strip hunnids)
All these women, I can't get enough (Go, ohh)
Taking trips across the country, I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.