Gunna - Oh Okay

Run that back Turbo

Playmakers (okay)

Audemar wrist, count it then spend it
Matted the coupe, and my windows tinted
Chop off the top, headed t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.