Young Thug - Chains Choking Me

Ye, ye
Yeah
Wheezy Beats

I might die from all these chains choking me in my sleep
I been traveling with the 'chete like 'lil savage
Last night ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.