Lil Pump - Walked In Ready

JBan$
Ooh, yeah, yeah
Lil Boat, Lil Pump
Woo, woo, woo, woo
Lil Boat, Lil Pump
Lil Boat, Lil Pump
Woo
Yeah

I had walked in ready
Walked in ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.