Chris Stapleton - Hard Livin'

I used to love to look for a fire
I get drunk and shoot out the lights
I was known to get out of hand
Off and ridin' Honky Tonk man

Never though...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.