Wiz Khalifa - By Any Means

Good one Rachel
Carisma

Keep my hittas and make sure that I'm straight
Threw the Benz away and copped a Mulsanne (skrr skrr)
For the times that ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.