Juicy J - Talkin' Bout

Swaggeroni
Trippy niggas let's get ratchet

I'm loadin' up and I'm ridin out, they talkin' shit but they hidin' out
Real niggas know what I'm talkin' ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.