Francis Cabrel - Algo Mas de Amor

Si es verdad que la gente se ama
Si los niños somos iguales
Lo vamos a lograr
Es casi más fácil que cantar

Hay que pedir que nos regalen
Alg...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.